Vedtægter for Hovedgård og Omegns Gymnastikforening.
Foreningens navn er Hovedgård og Omegns Gymnastikforening.Foreningens formål er at fremme gymnastik og idrætslivet blandt alle aldersklasser.
Som medlem kan optages enhver, som vil indordne sig under foreningens love. Stemmeret har ethvert medlem, aktivt eller passivt, over 14 år, samt en forældrestemme for barn/børn under 14 år.
Valgbar er ethvert medlem som er fyldt 14 år. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når det findes påkrævet. Udelukkelsen skal fremlægges på nærmest følgende generalforsamling.
 • Bestyrelsen består af 5 medlemmer, 4 medlemmer skal være over 18 år. Bestyrelsen vælges for 2 år af gangen. I lige år afgår 2 medlemmer og i ulige år afgår 3.
 • Der vælges 2 suppleanter som afgår hvert år.
 • Der skal være 2 revisorer, der vælges for 2 år. Revisorerne er skiftevis på valg.
 • For revisorerne vælges hvert år 2 suppleanter. Bestyrelsen har bemyndigelse til at nedsætte udvalg, i hvert udvalg skal sidde mindst l bestyrelsesmedlem.
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november måned og skal bekendtgøres senest 8 dage før på de sociale medier. Forslag fra medlemmerne skal være formanden skriftligt i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen. Kopier af regnskabet skal foreligge.
Dagsorden for generalforsamlingen:
 1. Valg af dirigent
 2. Beretning af formanden
 3. Kasseren fremlægger det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Sæsonens program drøftes
 6. Valg af bestyrelse og suppleanter
 7. Valg af revisorer og suppleanter 
 8. Eventuelt
Hvis blot et medlem af forsamlingen ønsker det, skal afstemning foretages skriftligt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når flertallet af bestyrelsen eller 1/3 af de aktive medlemmer kræver det. Med samme indvarslingsfrist som til ordinær generalforsamling.
Senest en uge efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 • Der skal til bestyrelsen udgå dagsorden før hvert møde.
 • Protokol skal føres ved alle møder samt generalforsamlingen.
 • Bestyrelsen fastsætter kontingentet og lader det komme til høring ved generalforsamlingen.
 • Regnskabsåret går fra l. maj til 30. april.
 • En leder har ret til at bortvise medlemmer, der viser dårlig opførsel.
 • Til vedtægtsændring kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte på en generalforsamling.
 • Foreningen kan opløses efter vedtagelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 og højest 6 ugers mellemrum, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 • I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens aktiver til den tilsluttede amtsforening til opbevaring i 5 år. Såfremt en ny forening med samme formål ikke er oprettet inden denne tid overgår de opbevarede aktiver til amtsforeningens ejendom.